Algemene voorwaarden Transquest Tag & Tracing Solutions B.V.

Leveringsvoorwaarden TransQuest Tag & Tracing Solutions B.V., hierna te noemen TransQuest

Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan TransQuest opdracht heeft gegeven tot de levering en installatie van hardware, software dan wel opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden op het gebied van implementatie en/of installatie.

Artikel 1 – Algemeen

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en TransQuest gesloten overeenkomsten.
Algemene (inkoop)voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat die, met uitzondering van deze leveringsvoorwaarden, op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zullen zijn.

Artikel 2 – Offertes, voorstelen

Het uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht TransQuest niet tot het sluiten van een overeenkomst met de opdrachtgever.
Voorstellen van TransQuest zijn steeds vrijblijvend, exclusief omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege en kunnen slechts zonder afwijkingen worden aanvaard. Een voorstel wordt in elk geval geacht te zijn verworpen indien deze niet binnen 30 dagen na dagtekening (of de in de voorstel vermelde termijn) is aanvaard.

Artikel 3 – Overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat door TransQuest een schriftelijke opdrachtbevestiging aan de opdrachtgever is verstuurd. Deze bevestiging is gebaseerd op de tot dat moment door de opdrachtgever aan TransQuest verstrekte informatie. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. Het is TransQuest toegestaan om voor de uitvoering van werkzaamheden gebruik te maken van de diensten van derden.

Artikel 4 – Annulering

TransQuest is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat met de uitvoering daarvan is begonnen indien na het verzenden van de opdrachtbevestiging blijkt dat de opdrachtgever onvoldoende kredietwaardig is.
Bij annulering door opdrachtgever zijn de volgende annuleringskosten van toepassing: tot 61 dagen voor aanvang/levering 30% van de orderwaarde, tot 31 dagen voor aanvang/levering 60% van de orderwaarde en bij minder dan 31 dagen voor aanvang/levering 75% van de orderwaarde. Bij aanvang betreft de overeengekomen datum waarop de uit te voeren werkzaamheden een aanvang zouden nemen. Bij Levering betreft de overeengekomen leveringsdatum van de producten.

Artikel 5 – Referentie

Het is TransQuest toegestaan om bekend te maken dat opdrachtgever een gebruiker is van door TransQuest geleverde producten mits opdrachtgever hiertegen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt.

Artikel 6 – Overdraagbaarheid

Rechten en verplichtingen voortvloeiende uit een met TransQuest gesloten overeenkomst kunnen zonder schriftelijke toestemming van TransQuest niet aan derden worden overgedragen.

Artikel 7 – Prijswijzigingen

TransQuest is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen indien na het verzenden van de opdrachtbevestiging en voor het daadwerkelijk uitvoeren van de overeenkomst ten gevolge van overheidsmaatregelen dan wel algemeen geldende maatregelen er een stijging optreedt in Ionen, sociale lasten en belastingen.

Artikel 8 – Meer- of minderwerk

Onder meer- of minderwerk wordt verstaan al datgene wat partijen schriftelijk zijn overeengekomen in afwijking van de opdrachtbevestiging.
Verrekening van meer- of minderwerk vindt plaats bij de oplevering van het werk dan wel indien het totale meer- of minderwerk een substantieel bedrag ten opzichte van de initiële opdracht overschrijdt.

Artikel 9 – Betaling

In geval van een SAAS-, huur- of leenovereenkomst, Is TransQuest gerechtigd middels een bedrijfsmachtiging alle initiële bedragen en termijnbedragen voorafgaande aan de periode te incasseren. Een machtigingsovereenkomst is onderdeel van de orderacceptatie.
Voor overige zaken, is TransQuest is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 50% van het overeengekomen totaalbedrag van de opdracht in rekening te brengen, 40% voor aflevering van de producten en 10% bij 1ste ingebruikstelling. Deze facturen dienen betaald te zijn binnen 30 dagen netto, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
Indien de betalingstermijn wordt overschreden is de opdrachtgever een rente verschuldigd van 1½ % per maand alsmede tot het betalen van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die minimaal 15% van het overeengekomen bedrag (incl. btw) bedragen.
TransQuest blijft eigendom van geleverde producten totdat het gehele orderbedrag aan TransQuest is voldaan.

Artikel 10 – Termijn van levering/installatie

Een door TransQuest opgegeven termijn van levering en/of installatie betreft, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk is overeengekomen dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking. TransQuest is ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld.

Artikel 11 – Levering en oplevering

Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd op het tijdstip waarop TransQuest dit schriftelijk aan de opdrachtgever heeft meegedeeld.
Levering van producten vindt plaats op de door opdrachtgever aangeven locatie. Kosten van intern en/of extern transport zijn niet in de prijs inbegrepen mits in de offerte vermeld. Na levering gaat het risico over op opdrachtgever.

Artikel 12 – Garantie

Gedurende één jaar (of in de onderhoud voorstel vermelde periode) na oplevering verleent TransQuest aan de opdrachtgever een garantie op materiaal-, constructie- of installatiefouten welke bij normaal gebruik zijn ontstaan mits opdrachtgever een onderhoud overeenkomst voor het geleverde met TransQuest is aangegaan.

Artikel 13 – Intellectuele eigendomsrechten

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen blijft TransQuest danwel de producent van de door TransQuest ingekochte producten steeds rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten op de door TransQuest geleverde/verstrekte hardware, software, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen. In geval van de levering door TransQuest van software worden uitsluitend de gebruiksrechten door opdrachtgever verkregen.
In geval van uitbesteding van maatwerk softwareontwikkelingen door TransQuest aan derden blijft TransQuest onverwijld de verkooprechten houden van deze ontwikkelingen.
Indien een offerte niet leidt tot een overeenkomst dient de opdrachtgever binnen 14 dagen na ontvangst de verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen onverwijld aan TransQuest terug te sturen.

Artikel 14 – Eigendomsvoorbehoud

De geleverde producten blijven eigendom van TransQuest zolang de opdrachtgever al hetgeen hij op grond van de overeenkomst verschuldigd is niet volledig heeft voldaan. Stickers, benoemde goederen uit een SAAS-/huur- of leenovereenkomst en alle naamdragende materialen blijven eigendom van TransQuest, na beëindiging van de overeenkomst behoud TransQuest het recht de artikelen terug te vorderen.

Artikel 15 – Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van TransQuest, uit hoofde van de overeenkomst met de opdrachtgever, is beperkt tot het laagste van de volgende opties:
€ 25.000,-; het orderbedrag; het bedrag van de uitkering, waarop TransQuest aanspraak kan maken krachtens een daartoe gesloten aansprakelijkheidsverzekering;
vermeerderd met de BTW
TransQuest is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die is ontstaan doordat de opdrachtgever tijdens het uitvoeren van de opdracht dan wel na oplevering zelf wijzigingen in of aan het geïnstalleerde producten aanbrengt of door anderen dan TransQuest laat aanbrengen.
De opdrachtgever vrijwaart TransQuest voor aanspraken van derden wegens schade veroorzaakt doordat de opdrachtgever aan TransQuest onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.
Artikel 16 – Overmacht
Tekortkomingen van TransQuest in de nakoming van deze overeenkomst kunnen niet aan deze worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan zijn schuld of krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komen.

Artikel 17 – Geschillen

Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en TransQuest, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de Kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement waarin TransQuest feitelijk gevestigd is.
In afwijking van het bepaalde in lid 1 zijn opdrachtgever en TransQuest bevoegd om geschillen aan een college voor geschillen voor te leggen.

Installatie

Installatie is níét inbegrepen in het voorstel tenzij anders aangegeven en gespecificeerd in het voorstel. Onze installatiehandleiding maakt het mogelijk om dit in de meeste gevallen eenvoudig zelf uit te voeren. Mocht u alsnog wensen dat er installatiewerkzaamheden worden uitgevoerd, dan zal daar een gespecialiseerd aanbod voor worden opgesteld.

Draadloze systemen

In installaties of systemen waarbinnen gebruikgemaakt wordt van draadloze verbindingen kunnen storingen ontstaan door apparatuur van derden en/of invloed van buitenaf zoals communicatieapparatuur. TransQuest is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen of consequenties door dit soort storingen.

Risico

Vanaf het moment van levering van zaken door ons, zijn de goederen voor risico van de afnemer, ook al zijn ze nog ons eigendom. Dit geldt eveneens voor zaken welke in leen of op proef ter beschikking zijn gesteld.
Indien bij aankomst van de zaken blijkt dat deze zijn beschadigd is de afnemer verplicht, alvorens de goederen in ontvangst te nemen, door de expediteur of door onze medewerker, proces-verbaal op te laten maken.